Informace pro fyzické osoby (subjekty údajů)

o zpracování osobních údajů

 

1. Správce osobních údajů

Firma:MOTORTEC, spol. s r.o.
IČ:15549411
Sídlo:Maříkova 341/21, 621 00 Brno
Zápis:v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 1027
e-mail:gdpr@motortec.cz

(dále jen „správce“)

 

2. Kontakty na odpovědnou osobu správce

Odpovědná osoba správce: Marcela Říhová, e-mail: gdpr@motortec.cz

 

3. Osobní údaje

Společnost zpracovává osobní údaje zákazníka (subjekt údajů), které jsou nezbytně nutné k účelu, pro který jsou tyto údaje vyžadovány. Jedná se zejména o tyto osobní údaje:

Identifikační údaje – titul, jméno a příjmení, bydliště nebo sídlo, IČO, DIČ

A dále v těchto případech:

  • Kupní smlouva (koupě vozidla) – datum narození, rodné číslo, osobní údaje o manželovi/manželce a společném jmění (pro potřeby posouzení platnosti právního jednání), číslo občanského průkazu, email, telefon
  • Oprava vozidla (smlouva o dílo) – datum narození, email, telefon, SPZ a VIN vozidla
  • Oprava po nehodě (pojistná událost) – číslo řidičského průkazu, číslo technického průkazu,
  • Úvěr, Leasing – potvrzení o příjmu, kopie občanského průkazu, kopie řidičského průkazu,

 

 

4. Právní titul a Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě souhlasu zákazníka, a to za účelem marketingové činnosti spočívající v nabídkách obchodu a služeb správce nebo výrobce automobilů prodávaných správcem, šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Správce pro tyto účely využívá osobní údaje subjektu údajů na základě Souhlasu s poskytováním osobních údajů nebo Oprávněného zájmu.

Kontaktní údaje zákazníka jsou dále zpracovávány za účelem právního titulu plynutí ze smlouvy na základě smluv uzavřených mezi správcem a zákazníkem nebo v životním zájmu subjektu údajů (svolávací kampaně).

Upozornění: Bez poskytnutí adekvátních osobních údajů a souhlasu k jejich zpracování není správce oprávněn poskytnout některé služby. Správci doručená osobní data zájemců o služby, k nimž není připojený souhlas se zpracováním, může správce přijmout, ale pouze v rámci oprávněného zájmu a jsou skartována nebo vymazána do 12 měsíců od obdržení.

 

5. Externí zpracovatel

Externí smluvní zpracovatel osobních údajů:

Osobní údaje jsou správcem zpřístupněny výrobci automobilů prodávaných správcem:

  • FCA Central and Eastern Europe Kft., 1138 Budapešť, Madarász Viktor u. 47, Maďarsko (dále jen „FCA CEE“)
  • FCA Italy S.p.A.
  • Picabo.cz, a.s., se sídlem: Africká 434/11, Praha 6 – Vokovice 16000, Česká republika, IČ 284 78 649
  • TEAS spol. s r.o., se sídlem tř. T. Bati 299, Zlín Malenovice 763 02, Česká republika, IČ 48906565
  • P Automobil Import s.r.o. Olbrachtova 9, Praha 4, 140 00

Správce je dále oprávněn poskytnout Osobní údaje třetím osobám v případě oprávněného zájmu správce.

Správce nezpřístupní Osobní údaje žádným třetím osobám s výjimkou výše uvedených osob a firem.

 

6. Doba zpracování a uložení osobních údajů

  • Po dobu trvání smluvního vztahu
  • Na dobu: 3 let od doby posledního obchodního styku

 

 

7. Další příjemci osobních údajů

  • smluvní pojišťovny firmy, pokud to bude vyžadováno,
  • smluvní leasingové firmy, pokud to bude vyžadováno,
  • dodavatelské firmy na základě podepsaných smluv a dohody o mlčenlivosti,
  • firmy zajišťující provoz aplikací, které jsou ve firmě používány a jsou s nimi podepsané smlouvy, zpracovatelské smlouvy a dohody o mlčenlivosti
  • zpracovatelům našich zpracovatelů na základě našeho souhlasu jako Správce a na základě podepsaných smluv, zpracovatelských smluv a dohody o mlčenlivosti

 

 

8. Zásady zpracování a uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše.

 

9. Práva Subjektů údajů

Fyzická osoba jako subjekt údajů má tato práva:

  • Právo být informován o zpracování svých osobních údajů (dále OÚ)
    • Subjekt údajů má právo na informaci od správce, které osobní údaje o něm správce má uložené a zpracovává
    • Správce je povinen poskytnout informace (odpovědět) subjektu údajů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce
    • Pro poskytnutí jakékoli informace má správce právo požadovat od subjektu údajů potvrzení totožnosti průkazným způsobem
    • Při nedůvodných nebo nepřiměřených žádostech má správce právo požadovat přiměřený poplatek (případně žádost odmítnout). První odpověď však musí poskytnout zdarma.
    • Správce však není povinen poskytnout informace v případech, kdy subjekt údajů již uvedené informace má, nebo kdy zaznamenání či zpřístupnění osobních údajů je výslovně stanoveno právními předpisy, nebo kdy poskytnutí těchto informací subjektu údajů není možné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Poskytnutí informací by mohlo vyžadovat neúměrné úsilí zejména tehdy, je-li zpracování prováděno pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. V tomto ohledu by se mělo přihlédnout k počtu subjektů údajů, ke stáří osobních údajů a k přijatým vhodným zárukám.
    • Subjekt údajů má právo na informaci, jestliže jsou jeho osobní údaje zpracovávány společnými správci a na informace o podstatných prvcích ujednání mezi jednotlivými správci, zejména týkajících se výkonu jeho práv a zabezpečení údajů. Bez ohledu na podmínky ujednání mezi správci může subjekt údajů vykonávat svá práva u každého ze správců i vůči každému z nich jednotlivě.
  • Právo na přístup ke svým OÚ
    • Subjekt údajů má právo vědět, které osobní údaje o něm správce má uložené a zpracovává a má právo do nich nahlédnout a získat jejich kopii.
    • Při opakovaných nebo nepřiměřených žádostech o kopii má správce právo požadovat přiměřený poplatek. První kopii však musí poskytnout zdarma.
  • Právo na opravu
    • Subjekt údajů má právo žádat správce o opravu svých chybných nebo zastaralých údajů a o jejich aktualizaci
  • Právo na výmaz (Nařízení str.12, odst.65-66; s.14, odst.73; čl.4, odst.2, čl.17, 19)
    • Subjekt údajů má právo žádat správce o vymazání, nebo skartování všech nebo části svých osobních údajů ze všech databází správce a jeho zpracovatelů
    • Správce je povinen vymazat údaje bez zbytečného odkladu
    • Povinnost vymazat OÚ je v těchto případech:
     1. Subjekt údajů odvolal souhlas (a správce nedisponuje jiným právním důvodem k uchování a zpracování)
     2. Subjekt údajů vznesl oprávněnou námitku proti zpracování
     3. Údaje byly zpracovány protiprávně
     4. Údaje jsou nadále nepotřebné (pominul účel zpracování)
     5. Výmaz ze zákona
     6. V souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti (děti)
     7. Výjimky z práva Subjekt údajů na výmaz:
        • povinnost uchování OÚ ze zákona, archivace, veřejný zájem, obhajoba právních nároků, svoboda projevu a informace
    • Pokud správce zveřejnil OÚ se souhlasem subjekt údajů a subjekt údajů žádá o výmaz, správce je povinen
     1. Učinit přiměřené kroky a přijmout technická opatření a informovat další správce a zpracovatele o žádosti subjektu údajů jeho OÚ vymazat
     2. To se týká všech odkazů, kopií a replikací daných OÚ
  • Právo na omezení zpracování OÚ v rozsahu a čase (Nařízení s.13, odst.67; s.14, odst.73; čl.4, odst.2,3; čl.5, odst.1; čl.18,19,23)
    • Subjekt údajů má právo žádat správce o omezení uložení nebo zpracování svých OÚ na určitou dobu nebo v určitém rozsahu obsahu (tzn. jejich množství, kategorií, položek atp.)
    • Správce omezí zpracování v případech, kdy
     1. o to subjekt údajů požádá
     2. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování
     3. subjekt údajů podá informaci o nepřesnosti OÚ (omezí se na dobu nezbytnou k ověření a nápravě)
     4. zpracování je protiprávní, ale subjekt údajů odmítá výmaz, ale žádá pouze o omezení zpracování
     5. pominuly účely zpracování, ale subjekt údajů osobní údaje požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
    • Postup správce přeruší procesy zpracovávání podle těchto podmínek:
     1. může mít dané OÚ pouze uložené
     2. musí přesunout OÚ do jiného chráněného systému/databáze
     3. znepřístupní OÚ uživatelům/dalším správcům/zpracovatelům
     4. jiné zpracování OÚ (pokud existuje) bude správce provádět pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu výkonu nebo obhajoby právních nároků správce, nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, z důvodu důležitého veřejného zájmu
    • Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, bude správcem předem upozorněn na to, že omezení zpracování bude zrušeno.
  • Právo na přenos OÚ k jinému správci (Nařízení s.13, odst.38; s.21, odst.113; s.130, odst.166; čl.4, odst.2; čl.20)
    • Subjekt údajů má právo žádat správce o přenesení svých OÚ k jinému správci v elektronické strojově čitelné formě, pokud je to technicky proveditelné
    • Práva o svobody jiných osob nesmí být při přenosu nepříznivě dotčena
    • Právo na přenos OÚ se týká se situace, kdy:
     1. zpracování je založeno na souhlasu subjektu údajů
     2. je nezbytné k plnění smlouvy a
     3. pokud se zpracování provádí automatizovaně
    • Správce je povinen poskytnout OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
  • Právo na vznesení námitky (s.13, odst.69-70; s.14, odst.73; čl.4, odst.24; čl.21)
    • Subjekt údajů má právo vznést ke zpracování a uložení svých OÚ jakoukoli námitku
    • Jedná se zvláště o případy/situace, kdy subjekt údajů neměl možnost ovlivnit zpracování
     • OÚ (např. správce koná ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo zpracování
     • OÚ je oprávněným zájmem správce atd.)
    • Po obdržení námitky správce přeruší zpracování, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy subjektu údajů, nebo určí/specifikuje účel a jeho výkon, nebo své oprávněné právní nároky
    • V případě námitky proti profilování OÚ nebo používání OÚ pro přímý marketing, správce ukončí dané zpracování, nebo ukončí přímý marketing a vymaže OÚ ze svých databází
  • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí (Nařízení s.3, odst.15; s.14. odst.71; čl.2, odst.1; čl.21,22; čl.35, odst.3)
    • Subjekt údajů má právo nebýt předmětem výhradně automatizovaných (strojových) rozhodnutí a profilování (třídění podle určitých kritérií), které by o něm nebo jeho svobodách a právech automaticky rozhodovaly bez ohledu na jeho individuální situaci a bez posouzení odpovědným zaměstnancem správce nebo zpracovatele
    • Týká se rozhodnutí správce o subjektu údajů, které:
     • má pro subjekt údajů právní nebo obdobné jiné účinky,
     • je založeno výhradně na profilování, které je založeno na automatizovaném rozhodování o individuálních SÚ
    • V případě, že je použito automatizované rozhodování, včetně profilování, má subjekt údajů právo na informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro něj. Správce Havlík & Stejskal s.r.o. však takové zpracování nepoužívá.
    • Automatizované rozhodování a profilování je možné, pouze pokud je a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů; b) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo c) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
  • Právo kdykoli svůj souhlas odvolat
    • Subjekt údajů má právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním svých OÚ odvolat. Správce vymaže jeho OÚ ze všech svých databází.
  • Právo na stížnost
    • Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování nebo uložení svých OÚ správci nebo dozorovému úřadu.

 

10. Prohlášení správce

Cílem správce je zajistit bezpečnou úroveň ochrany osobních údajů, zajistit práva subjektů údajů (tj. soukromých fyzických osob) a předcházet bezpečnostním incidentům. Správce pro své zaměstnance stanovil organizační a bezpečnostní zásady chování a povinnosti při zpracování osobních údajů, které umožňují jejich zákonné a bezpečné zpracování, a přijal pokročilá organizační, systémová a technická opatření. Zásadou správce je rovnocenný přístup k subjektům údajů a uplatňování jejich práv.

 

11. Postup při porušení zabezpečení osobních údajů

V případě porušení zabezpečení osobních údajů správce bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámí Úřadu pro ochranu osobních údajů s výjimkou případů, kdy takové porušení nepředstavuje riziko pro práva a svobody subjektu údajů.

 

Soubory Cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Web dále používá Google Analytics, nástroj určený pro analýzu dat.

 

Používané reklamní systémy

Na našich webových stránkách www.motortec.cz používáme reklamní systémy služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. a reklamní systém společnosti Google, Google AdWords. Tyto systémy nám umožňují v rámci remarketingu a retargetingu představit naše produkty návštěvníkům, kteří o ně již projevili zájem. Skrze tyto systémy je rovněž možné web zobrazovat v placených výsledcích vyhledávání.

 

reCAPTCHA

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a společností Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby.